• Co udělat před odevzdáním přihlášky – do 1. března 2018:

      • Zjistit, jaké jsou podmínky pro přijetí do vybraného oboru  - ředitel SŠ je musí zveřejnit do 31. ledna 2018.
      • Žáci obdrží 1 přihlášku. Lze uplatnit např. dvě přihlášky na dvě různé SŠ nebo dvě přihlášky na dva různé obory vzdělání na jedné SŠ.
      • Rodiče žáka vyplní pouze první stranu tiskopisu, škola vyplní a potvrdí     žákův prospěch. do 16. 2. 2018 –zajišťuje pí uč. Perscheová.
     • Za další „osud“ přihlášky nenese základní škola odpovědnost!!! Proto prosím      přihlášky posílejte pouze s doručenkou nebo je odneste na střední školy osobně, kde vám vystaví potvrzení o převzetí přihlášky!!!
      • Odevzdat přihlášky přímo ředitelům SŠ do 1. března 2018. POZOR : Na některé obory je potřeba lékařské potvrzení. Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude vyžadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na SŠ, musí tuto diagnózu doložit zprávou psychologa.

     Co dělat do doby přijímacích zkoušek – do 22. dubna 2018:

     Střední školy pořádají přijímací zkoušky:

     • Přijímací zkoušky se budou konat v termínu 12. 4.– 28. 4. 2018 takto:

                1. termín: čtyřleté obory - 12. 4. 2018
                              víceletá gymnázia - 13. 4. 2018

                2. termín: čtyřleté obory - 15. 4. 2018
                              víceletá gymnázia - 17. 4. 2018

                Jednotné přijímací zkoušky se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z  matematiky a jejich aplikací.

               Přijímací řízení pro ostatní obory vzdělávání (s výučním listem) se konají  od 22. 4. do 30. 4. 2018.
                    

      • Nemůže-li  se žák z vážných důvodů zkoušky zúčastnit, je třeba se omluvit nejpozději do 3 dnů a přihlásít se ke zkoušce v náhradním termínu 10. 5. 2018 nebo 11. 5. 2018. 

     Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

      • Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů. Rodičům nepřijatých uchazečů odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí od 22. do 30. 4. 2018.

     V případě přijetí:

     • ZÁPISOVÝ LÍSTEK bude vydán osobně zákonným zástupcům u pí uč. Perscheové.
      • Do 10 pracovních dnů  ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
      • Zápisový lístek slouží tedy jako potvrzení pro střední školu, že v ní nastoupí do prvního ročníku.
      • Přijetí na vybranou střední školu žáci nahlásí pí uč. Perscheovéi do konce května 2018.
        

     V případě nepřijetí:

      • Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí.
      • Zeptat se ředitele SŠ na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
      • Nevyjde-li odvolání, podívat se na volná místa ve 2. kole. Ve druhém, případně dalších kolech není počet přihlášek omezen.

     Přijímání do oborů s talentovou zkouškou a na konzervatoř

      • Talentové zkoušky probíhají v lednu  2018.
      • Pokud žák není přijat do oboru s talentovou zkouškou, podává přihlášky ke vzdělávání na střední školy    v řádném termínu.

     Přijímání ke vzdělávání na víceletých gymnáziích

      • Do 1. ročníku osmiletého gymnázia se přijímají žáci po ukončení 5. ročníku ZŠ.

                                                                         

                                                                                             Mgr. Slavka Perscheová

                                                                                             perscheova@zslibusin.cz


       

     Informativní schůzka pro vystupující žáky 2.2.2018 od 17:30 hod v IX.třídě.

     Vyplňování přihlášek.

      


     Informativní schůzka pro vystupující žáky 16.11.2017 od 17:30 hod v IX.třídě.

     Důležité termíny:

     • 30. 11. 2017 - termín pro odevzdání přihlášek na školy s talentovými zkouškami

     • 1. 3. 2018 - termín pro odevzdání přihlášek na ostatní školy


       

     Přijímací řízení na střední školy


     • Žáci si mohou podat dvě přihlášky ke studiu (u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2017, u všech ostatních oborů do 1. 3. 2018). V oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena jednotná přijímací zkouška z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace.

     • Přihlášky s prospěchem za celý 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku budou žákům vytištěny na základní škole začátkem února (u škol s talentovými zkouškami během listopadu s prospěchem za 7. a 8. ročník). Také jim bude sděleno, zda potřebují přihlášku potvrdit od lékaře.

     • Rodiče posílají přihlášku na střední školu sami doporučeným dopisem (případně ji doručí osobně). K přihlášce mohou přiložit potvrzení PPP, pokud je v ní žák evidován např. pro vývojové poruchy učení.

     • Do 15. 3. 2018 vydá základní škola žákovi tzv. zápisový lístek.

     • Střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení na veřejně přístupném místě v budově školy a na internetu (poštou zasílá střední škola pouze rozhodnutí o nepřijetí).

     • Do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí (viz výše) se zápisový lístek musí poslat na střední školu, na kterou chce žák nastoupit.

     • Pokud SŠ neobdrží od žáka zápisový lístek, uvolní jeho místo pro jiného uchazeče.

     • Zápisový lístek se může uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde by dodatečně přijat na základě odvolání.

     • Odvolání se podává do tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Zasílá se řediteli střední školy, který vydal napadené rozhodnutí.

     • Pokud žák není přijat v 1. kole přijímacího řízení na žádnou střední školu, je dobré zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).

     • Nevyjde-li odvolání (nebo ho žák nepodal), je možné podívat se na další možnosti ve 2. kole přijímacího řízení na www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy.

     • Ve druhém kole lze podat neomezený počet přihlášek.

      

     Přijímací řízení - osmileté gymnázium

     • Žáci se mohou hlásit na dvě osmiletá gymnázia.
     • Přihlášky jim budou vytisknuty na základní škole začátkem února.
     • Rodiče posílají přihlášky na gymnázia doporučeným dopisem (nebo je doručí osobně) do 1. 3. 2018.
     • K přihlášce mohou přiložit potvrzení PPP, pokud je v ní žák evidován (např. pro vývojové poruchy učení).
     • Kritéria pro přijetí budou zveřejněna na internetových stránkách gymnázia, je nutné tyto stránky sledovat.
     • Zadání testů pro přijímací zkoušky připravuje společnost CERMAT. Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách     www.cermat.cz.
     • Přijímací zkoušky se konají v dubnu.
     • Gymnázium zveřejní výsledky přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem
     na veřejně přístupném místě v budově školy a na internetu (poštou se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí).

     Jak dítě nejlépe připravit na přijímací zkoušky?

     • Včas zjistěte, co dítě umi.
     • Nespoléhejte se na známky.
     • Vytvořte plán přípravy – časový harmonogram.
     • Zaveďte systematickou a efektivní přípravu.
     • Vyberte nejvhodnější studijní materiály – účinná je metoda e-learningu, tedy využití počítače a Internetu.
     • Průběžně ověřujte, jak příprava pokračuje.       


     Zápisový lístek


     • Obdrží žáci ve škole do 15. 3. 2018
     • Do 10 pracovních dnů po zveřejnění rozhodnutí o přijetí (viz výše) se zápisový lístek musí poslat na gymnázium (vyplní se údaje v bodě 1).
     • Pokud gymnázium neobdrží od žáka zápisový lístek, uvolní jeho místo pro jiného uchazeče.
     • Zápisový lístek se může uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

     Odvolání
     • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání řediteli střední školy.

      

     Zdroje informací při výběru střední školy


     a/ publikace 
     • Atlas školství (středočeský kraj, Praha- lze půjčit ve škole)

     b/ internet
     • www.atlasskolstvi.cz
     • www.kamnaskolu.cz
     • www.infoabsolvent.cz
     • internetové stránky jednotlivých škol

     c/ ÚP Kladno - beseda se žáky 9. ročníku

     d/ ,,burza škol" -  Kladno
     burzy se účastní všechny školy okresu Kladno


     e/ PPP Kladno - poskytuje testy profesionální orientace

     f/ dny otevřených dveří na středních školách

     Na co se zeptat na střední škole?

     • Jaké jsou podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky?
     • Jak dlouho trvá písemná část zkoušek?
     • Jak velkou váhu má vysvědčení ze základní školy a jakou výsledky testů?
     • Kolik uchazečů přijímali v loňském roce na odvolání?
     • Pořádá škola přípravné kurzy?
     • Kde lze získat ukázkové testy?   

     g/ výchovný poradce pro volbu povolání

     Informace:

      

     Informace o povoláních:

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová zástupkyně ředitelky: Bc. Soňa Marková administrativní pracovnice: Miroslava Kvasničková 724 183 141 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( S. Perscheová, D. Knížetová, J. Kuncová, P. Němec, R. Žižková, P. Povondrová, I. Popelářová, J. Vadinský, P. Havlová, L. Marek) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, M. Pospíšilová, Š. Navrátilová, I. Knížetová, I. Šmolíková, R. Slámová, I. Čížová, M. Smetanová) školní družina: 312 524 228 (I. Čížová, R. Slámová)
   • Komenského 237, 273 06 Libušín
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

  • Masopust
  • Tonda Obal na cestách
  • Tělesná výchova na ledu
  • Projektové dny 8. a 9. třída
  • Plavání
  • LVVZ 21.1.2019
  • Vánoční trhy a bruslení na Kladně
  • Les ve škole
  • Mikuláš
  • Vánoční dílničky
  • Zámek Libochovice
  • Planetárium 1. a 2. třída
  • Halloween
  • Běh libušínským parkem
  • Les ve škole