Navigace

Obsah

SBĚROVÉ AKCE

V měsíci září se konal sběr kaštanů. Sběru kaštanů se zúčastnili žáci prvního stupně. Sebraný materiál byl převezen do polesí, kde byl využit k přikrmování zvěře.

Již tradičně byly na škole pořádány sběry papíru. V letošním roce byl sběr papíru uskutečněn několikrát.

V měsíci únoru proběhl sběr hliníku. Sebralo se neuvěřitelných 57 kg. Hliník byl převezen k recyklaci.

Poslední, avšak ne z hlediska významnosti, sběrovou akcí je sběr plastových víček. Vybraná plastová víčka jsou určena k recyklaci a následnému dalšímu zpracování. Škola se tak aktivně zapojuje do šetření s materiály. Samotný sběr probíhá celoročně.

PROJEKTY

Projektový den EVVO – hlavní projekt z hlediska ekologické výchovy byl pořádán dne 30. 10. 2014. Pro tento den bylo zvoleno téma Třídění odpadů a lesní ekosystém. Žáci 3. až 9. třídy navštívili provozovnu Rumpold v Kamenných Žehrovicích, která se zabývá svozem a přípravou tříděného odpadu k recyklaci. Žáci 1. a 2. třídy první část projektového dne absolvovali ve škole pod vedením svých učitelů. Rovněž se seznámili s pojmy tříděný odpad, vypracovali pracovní listy a prakticky si vyzkoušeli třídit odpad. Druhou částí projektového dne byla beseda s myslivcem, kde se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o životě lesních zvířat. Této besedy se zúčastnili všichni žáci.

Rumpoldbeseda

 

 

 

 

 

 

 

Den Země se koná každoročně 22. dubna. Tento svátek je ovlivňován původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. března a oslavovaly příchod jara. Jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. V rámci oslav dne se konala vycházka s žáky třetí a čtvrté třídy zaměřená na životní prostředí, především přírodu v našem blízkém okolí. Děti plnily různé úkoly, týkající se vztahu lidí k přírodě. Žáci vyplňovali pracovní listy o zvířátkách, rostlinách, naučili se uplést věneček z pampelišek, nakrmili kachny, ptáky a učili se určovat stromy a rostliny podle atlasů. Závěr dne nám trošku pokazil déšť, ale i přesto jsme si tento den užili. Všichni jsme se shodli, že bychom si tento den rádi zopakovali :-))

 

Den Země

krmení

 

 

 

EXKURZE A NÁVŠTĚVY

Návštěva sokolníka ze společnosti Penthea

Mezi další akce zprostředkovávané naší školou patří i ukázka sokolnického umění. V pondělí 13. dubna na půdu školy zavítal sokolník Petr Kolomazník, který seznámil žáky celé školy s životem a zvyklostmi sov. Žáci mohli na vlastní oči vidět např. sovu pálenou, výra velkého a další druhy sov.

sovysovy

 

 

 

 

 

 

 

 

TONDA obal

         Další akcí zaměřenou na třídění a recyklaci odpadů byla přednáška z cyklu Tonda obal. Děti si zopakovaly informace o třídění odpadu a prakticky si vyzkoušely odpad roztřídit.

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Dne 27. března se konalo VII. setkání školních koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje, které pořádal klub ekologické výchovy ve spolupráci se Středočeským krajem. Na programu byly prezentace jednotlivých škol ve vztahu k environmentální výchově. Dále pak byl prezentován manuál koordinátora EV s tématem Evaluace v environmentální výchově v oblasti vzdělávání a v práci koordinátora EV. Ve druhé části proběhlo vyhodnocení 2. ročníku soutěže Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje a předání certifikátů Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje školám na období 2015 – 2017. Naší škole byl na toto období propůjčen titul Škola udržitelného rozvoje - 3. místo.

RŮZNÉ

Velikonoční jarmark

Tradiční akcí naší školy je i Velikonoční jarmark. Za vydatné pomoci rodičů a prarodičů žáci připravovali dopoledne své výrobky pro odpolední velikonoční jarmark. Hlavní slovo zde měly přírodní materiály, ze kterých žáci vyrobili krásné předměty. Mezi výrobky se objevily ovečky, zdobené perníčky, malované kraslice a spousta dalších dekorací.

Aktivity turisticko - přírodovědného kroužku

Během školního roku žáci čtvrté a páté třídy v rámci turistického kroužku podnikli vycházky a výlety do přírody. Navštívili jsme a prozkoumali Vinařickou horku, Libušínské hradiště, okolí Libušína, Zoopark v Zájezdě atd. Naučili jsme se lisovat listy, vytvářet herbář, pěstovat si bylinky, odlévat přírodniny ze sádry a spoustu dalších zajímavých věcí.

Na hradišt

činnost kroužku

 

 

 

 

 

Plán EVVO na školní rok 2014/ 2015

 

činnost/aktivita

termín

realizace

Sběr kaštanů

září

Sběr papíru

několikrát

do roka

Sběr plastových víček

celoročně

Sběr hliníku

leden

Projektový den pro I. a II. stupeň

Téma: recyklace odpadu, beseda s myslivci

říjen

Projektový den pro I. a II. stupeň

Téma: Vinařická hora, Libušínské Hradiště

červen

Školní výlety

jaro

Škola v přírodě - 1. stupeň

červen

Pořádání vánočního a velikonočního jarmarku – práce s přírodními materiály

prosinec,

duben

Využití nabídek Naučného střediska ekologické výchovy Kladno - Čabárna

dle nabídky

Turisticko- přírodovědný kroužek

říjen- květen

Návštěva Planetária Praha

dle nabídky

Naučné programy Společnosti ochrany dravců a sov – Penthea -  Tajemné sovy

 

 

duben