Navigace

Obsah

Volitelné předměty

 

             Nabídka volitelných předmětů pro žáky druhého stupně je vždy volena podle zájmu žáků na další nadcházející školní rok, s přihlédnutím k možnostem školy.

             Předměty z volitelných předmětů z oblasti jazyk a jazyková komunikace jsou vyučovány tak, aby byla zajištěna návaznost výuky. Předměty jsou nabízeny v oblastech naukového charakteru, tak výchovného, aby si žáci mohli vybrat podle svého zaměření a vloh.

 

 CVIČENÍ Z MATEMATIKY

 

Vzdělávací oblast:        Matematika a její aplikace

Vzdělávací obor:           Matematika a její aplikace

Vyučovací předmět:      CVIČENÍ Z MATEMATIKY

 

V rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizují vzdělávací obsahy v předmětech:

 • povinných: Matematika

 • volitelných: Cvičení z matematiky

Časová dotace:

 • 1 hodina týdně pro 6. ročník

 • 1 hodina týdně pro 7. ročník

 • 1 hodina týdně pro 8. ročník

 • 1 hodina týdně pro 9. ročník

Charakteristika vyučovacího předmětu

     Předmět Cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace. Žáci si tento předmět mohou zvolit v rámci nabídky volitelných předmětů na 2. stupni naší školy.

  Obsah předmětu je tvořen následujícími okruhy:

 • 6. ročník

Přirozená čísla a početní úkony s nimi. Dělitelnost přirozených čísel a její aplikace při řešení matematických úloh. Jednoduché konstrukční úlohy s využitím znalostí o úhlech. Shodnost geometrických útvarů, osová souměrnost. Desetinná čísla a početní úkony s nimi.

 • 7. ročník

Racionální čísla a početní úkony s nimi. Procentový  a promilový počet. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost. Obsahy a obvody rovinných obrazců. Středová souměrnost. Konstrukční úlohy.

 • 8. ročník

Druhá mocnina a odmocnina. Pythagorova věta a její užití. Mocniny s přirozeným mocnitelem a mocnitelem  nula. Objemy a povrchy vybraných těles. Výrazy s proměnnými a jejich  úpravy. Lineární rovnice o jedné neznámé, slovní úlohy s aplikací rovnic. Konstrukční úlohy na užití množin bodů dané vlastnosti.

 • 9. ročník

Lomené výrazy, jejich úpravy a užití. Shodnost. Podobnost. Goniometrie. Funkce – vyjádření, rovnice, grafy. Řešení lineárních rovnic a jejich soustav. Výpočty obsahů a obvodů rovinných útvarů, objemů a povrchů všech základních těles. Úrokový počet.

 Součástí výuky předmětu Cvičení z matematiky je zejména v 9. ročníku příprava na přijímací zkoušky na střední školy.

    Cílem tohoto předmětu je vést žáky ke správnému využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech. Zjevná je snaha o posílení individuální důvěry žáků ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh. V neposlední řadě se škola snaží o povzbuzení zájmu žáků o matematiku vůbec a samozřejmě o vytvoření vhodných předpokladů pro další studium na středních školách.

     V rámci předmětu žáci řeší úlohy ze školního prostředí i reálné praxe. Při tom pracují samostatně i ve skupinách. Důležitá je schopnost vyhledávání a práce s informacemi z různých zdrojů ( literatura, odborné publikace, média, internet). Učitel využívá a případně vhodně kombinuje různé formy výuky – modelové situace, skupinové vyučování, samostatná práce žáků.

Výchovné a vzdělávací strategie pro výuku Cvičení z matematiky

 

Kompetence k učení

 • Ve své podstatě jsou shodné s předmětem Matematika

 • Žák vhodně využívá naučené metody a postupy řešení, vyhledává a třídí informace z různých zdrojů, dokáže aplikovat získané poznatky na problémy reálného života

 

Kompetence k řešení problémů

 • Zadané úlohy žák řeší individuálně i v rámci skupin ( pracovních týmů)

 • Učitel poskytuje dostatečný prostor nejen pro běžné způsoby řešení úloh, ale i pro hledání vlastních třeba i netradičních postupů řešení. Činí tak především s důrazem na rozvoj logického myšlení žáků

 

Kompetence občanské

 • Žák si je vědom svých práv i povinností ve škole i mimo ni, zvládá potřebnou komunikaci se spolužáky a učiteli
 • Učitel v rámci možností zdůrazňuje roli matematiky a její aplikace ve společnosti i při formování občanských postojů žáků

 

Kompetence pracovní

 • Učitel vyžaduje od žáků stabilně poctivý přístup k plnění úkolu a formuje pocit zodpovědnosti žáků za výsledky jejich práce
 • Žák se učí pracovat dle stanovených postupů, respektuje daná pravidla a je schopen kritického sebehodnocení
 • Dílčích výstupů dosahuje každý žák samozřejmě v rámci svých schopností

 

Kompetence komunikativní

 • Žák má příležitost využívat prostředky informační a komunikační techniky pro řešení úkolů i pro komunikaci a spolupráci s ostatními
 • Učitel vede žáky k srozumitelnému vyjadřování matematickým jazykem
 • Výsledkem je nejen porozumění obsahu, sdělení, ale i stručná, jasná a výstižná formulace vlastních myšlenek žáků včetně zvládnutí umění diskuse nad problémy

 

Kompetence sociální a personální

 • Žák se v rámci svých možností aktivně zapojuje do týmové práce, vyslovuje vlastní hypotézy, návrhy řešení problémů a to při současném respektováním ostatních
 • Učitel usměrňuje zapojení a práci jednotlivých žáků a současně monitoruje sociální klima třídy
 • I v tomto předmětu je cíleně podporována vhodná volba budoucího zaměření žáka – profesní orientace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení z matematiky - 6. ročník

VÝSTUP

UČIVO

Žák:

 • písemně provádí všechny základní početní operace s přirozenými čísly
 • vysvětlí pojmy násobek, dělitel
 • určí s využitím znaků dělitelnosti, čím je dané číslo dělitelné
 • řeší praktické úlohy z oblasti určování společných násobků a dělitelů čísel
 • narýsuje úhel dané velikosti
 • umí pracovat s úhloměrem
 • bezpečně zvládá typologii úhlů ze všech hledisek
 • dokáže určit a ověřit shodnost rovinných útvarů
 • pozná osově souměrný obrazec
 • sestrojí obraz rovinného obrazce v osové souměrnosti
 • písemně provádí základní početní operace s desetinnými čísly
 • dokáže řešit slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtům s desetinnými čísly
 • provede odhad výsledku a následnou kontrolu správnosti řešení úloh
 • užívá logický úsudek při řešení úloh a problémů

 

Přirozená čísla a početní úkony s nimi

 

Dělitelnost přirozených čísel a její aplikace při řešení matematických úloh

 

 

Jednoduché konstrukční úlohy s využitím znalostí o úhlech

 

Shodnost geometrických útvarů, osová souměrnost

Desetinná čísla a početní úkony s nimi

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení z matematiky – 7. Ročník

 

VÝSTUP

UČIVO

Žák:

 • užívá zlomky při řešení praktických situací
 • matematizuje a řeší slovní úlohy vedoucí k početním operacím se zlomky
 • zvládá početní úkony se zlomky ( sčítání, odčítání, násobení, dělení)
 • upraví složený zlomek
 • užívá logický úsudek a kombinační schopnosti při řešení úloh a problémů
 • rozpozná a zapíše racionální číslo ve tvaru zlomku
 • zobrazí racionální číslo na číselné ose
 • zvládá početní úkony elementární matematiky s racionálními čísly
 • analyzuje a řeší jednoduché problémy v oboru racionálních čísel
 • ovládá základní pojmy procentového a promilového počtu
 • matematizuje a řeší slovní úlohy s využitím počtu procent          ( promile), procentové ( promilové) části, celku
 • objasní základní pojmy – poměr, převrácený poměr, postupný poměr
 • dokáže porovnat dané veličiny poměrem
 • provede úpravy poměrů dle zadání úloh
 • dokáže užívat měřítek při čtení plánů a map
 • rozezná přímou a nepřímou úměrnost ve vztahu dvou veličin
 • matematizuje a řeší slovní úlohy s využitím vztahů přímé a nepřímé úměrnosti
 • umí sestavit úměru a aplikovat trojčlenku
 • užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů

 

Užití zlomků v praxi

 

 

 

 

 

 

 

Racionální čísla a početní úkony s nimi

 

Procentový a promilový počet

Poměr. Přímá a nepřímá úměrnos

 

Obsahy a obvody rovinných obrazců

 

Cvičení z matematiky – 8. Ročník

 

VÝSTUP

UČIVO

Žák:

 • určí druhou mocninu i odmocninu s využitím paměťového počítání, pomocí tabulek či kalkulátoru
 • vypočítá hodnotu výrazu s mocninami a odmocninami
 • užívá správně Pythagorovu větu při řešení školních i slovních úloh z praxe
 • ovládá základní početní operace s mocninami
 • umocní součin, zlomek, mocninu
 • při řešení úloh účelně využívá kalkulátor
 • zná základní vztahy pro určení objemů a povrchů vybraných těles ( kvádr, krychle, hranol, válec) a umí je použít při řešení úloh
 • dokáže řešit úlohy na prostorovou představivost
 • matematizuje a řeší slovní úlohy z praxe vedoucí k výpočtu objemů a povrchů vybraných těles
 • zapíše slovní text pomocí výrazů s proměnnými
 • určí hodnotu výrazu s proměnnou v dané úloze
 • provádí základní početní operace s jednočleny i mnohočleny
 • dokáže zjednodušit výrazy, zvládá užití správných vzorců
 • při řešení úloh účelně využívá kalkulátor
 • řeší lineární rovnice o jedné neznámé pomocí ekvivalentních úprav
 • dokáže řešit slovní úlohy s aplikací získaných matematických poznatků – např. úlohy o pohybu, úlohy o společné práci, úlohy o směsích
 • zdůvodní zvolený postup řešení
 • při řešení úloh účelně využívá kalkulátor
 • používá základní pravidla přesného rýsování
 • řeší konstrukční úlohy na užití množin bodů dané vlastnosti
 • zvládá konstrukci geometrických útvarů i obrazců dle zadání
 •  

 

Druhá mocnina a odmocnina

 

 

Pythagorova věta a její užití

 

Mocniny s přirozeným mocnitelem a mocnitelem  nula

 

 

Objemy a povrchy vybraných těles

 

 

 

 

 

Výrazy s proměnnými a jejich úprav

Lineární rovnice o jedné neznámé, slovní úlohy s aplikací rovni

 

Konstrukční úlohy na užití množin bodů dané vlastnosti

 

Cvičení z matematiky – 9. Ročník

 

VÝSTUP

UČIVO

Žák:

 • provádí početní operace s lomenými výrazy
 • řeší složitější rovnice o jedné neznámé – rovnice s neznámou ve jmenovateli
 • matematizuje a řeší úlohy vedoucí k užití lomených výrazů
 • užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů
 • chápe a umí vysvětlit pojmy shodnost a podobnost rovinných útvarů
 • umí vhodně použít poměr podobnosti při řešení konstrukčních úloh ( dělení úseček v daném poměru, podobnost trojúhelníků)
 • určí hodnoty goniometrických funkcí pomocí tabulek i kalkulátoru
 • sestrojí grafy goniometrických funkcí pro hodnotu úhlu intervalu 0 – 90 stupňů
 • užívá goniometrické funkce při řešení úloh z praxe
 • rozliší funkční závislost od jiných matematických vztahů
 • určí či vyjádří danou funkci tabulkou, rovnicí a grafem
 • sestrojí grafy funkcí různých typů ( lineární funkce, nepřímá úměrnost, kvadratická funkce, funkce s absolutní hodnotou)
 • zná a ovládá metody řešení lineárních rovnic a jejich soustav
 • analyzuje a řeší slovní úlohy pomocí soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
 • při řešení úloh účelně využívá kalkulátor
 • vypočítá obvody a obsahy daných rovinných útvarů ( obrazců)
 • vypočítá objemy a povrchy všech základních těles
 • řeší slovní úlohy z dané oblasti početní geometrie
 • správně využívá potřebnou matematickou symboliku
 • zvládá základní úlohy jednoduchého i složeného úrokování včetně daňových výpočtů

VÝSTUP

 

Lomené výrazy, jejich úpravy a užití

 

 

 

 

 

Shodnost. Podobnost

 

 

 

Goniometrie

 

 

 

 

Funkce – vyjádření, rovnice, grafy

 

 

 

Řešení lineárních rovnic a jejich soustav

Výpočty obsahů a obvodů rovinných útvarů, objemů a povrchů všech základních těles

Úrokový počet

 

 

19.24.    SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA

 

Vzdělávací oblast:        Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor:           Český jazyk

Vyučovací předmět:      SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA

 

Volitelný předmět

Časová dotace:

 • 1 hodina týdně pro 6.ročník
 • 1 hodina týdně pro 7.ročník
 • 1 hodina týdně pro 8.ročník
 • 1 hodina týdně pro 9.ročník

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

  Seminář je zaměřen na opakování,procvičování,rozšiřování učiva ZŠ, rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu, je určen žákům slabším i nadaným

Témata korespondují s předmětem Český jazyk-jazyková výchova v příslušných ročnících.

V osmém a devátém ročníku je seminář pojat jako příprava na přijímací zkoušky na SŠ.

Výchovné a vzdělávací strategie odpovídají oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Předmětem prolínají průřezová témata rovněž odpovídající oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Seminář se odlišuje přístupem k práci a metodami,k výuce jsou využívány-jazykové hry,doplňovací cvičení,testy,soutěže,počítačové programy.

Žáci využívají různé zdroje informací(slovníky,pravidla,encyklopedie apod.),vyučování probíhá ve třídě nebo v počítačové pracovně.

 

Předmětem prolínají průřezová témata:

OSV – mluvní cvičení, verbální a neverbální sdělení, pozvání lidí dle příběhů, dovednost zapamatovat si, sociální dovednosti, mezilidské vztahy, řešení problémů,…

VDO – demokratické zásady v dílech spisovatelů-ukázky textů, formování volních a charakterových rysů (sebekontrola, rozvíjení vynalézavosti, nápaditost, tvořivost,…)

EGS – poznávání života v jiných zemích (deníky, cestopisy,..-výběr textů pro rozbory)

EV – lidová slovesnost a příroda, člověk a příroda, příroda a dobrodružství,..

MDV – výběr literatury, mediální sdělení a jeho hodnocení, reklama, zpravodajství, média v každodenním životě, spolupráce se školním časopisem

MKV – Češi a národní obrození

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro výuku českého jazyka

 

Kompetence k učení

 

Učitel:

 • podporuje u žáků tvořivý přístup
 • vede je k dovednosti autokorekce chyb
 • učí žáky využívat k práci jazykové příručky a slovníky,počítačovou techniku
 • předkládá dostatek informačních zdrojů

 

Kompetence k řešení problémů

 

Učitel:

 • motivuje žáky k samostatnému úsudku-řešení problému
 • podporuje netradiční,osobité způsoby zpracování úkolů
 • zadává úkoly k posílení schopnosti využívat vlastních zkušeností /např.z četby apod./
 • směřuje žáky k analýze přečtených textů,kritickému posouzení obsahu

 

Kompetence komunikativní

 

Učitel:

 • vede žáky k využívání informační technologie pro komunikaci
 • zařazuje do výuky formy diskuse – besedy
 • dbá na úroveň prezentace názorů

 

Kompetence sociální a personální

 

Učitel:

 • dbá na dodržování dohodnutých pravidel při projevu/ např.při diskusi/
 • snaží se zapojovat do práce všechny žáky dle jejich schopností,ať už nadané,či žáky s SPUCH
 • vnáší přátelskou atmosféru do procesu výuky
 • posiluje sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj,opírá se o jeho vlastní názory,zkušenosti

 

 

Kompetence občanské

 

Učitel:

 • vede žáky k řešení problémů bez negativních vlivů netolerance,učí je respektovat názory jiných,zaujímat k nim pozitivní postoje,vyhodnocovat je pro sebe sama
 • zapojuje žáky do kulturního dění,např.účastí na soutěžích,tvorbou pro školní časopis,organizováním různých společenských akcí-Vánoční akademie apod.

 

 

Kompetence pracovní

 

Učitel:

 • vyžaduje důslednou a pravidelnou přípravu žáka na výuku
 • vede žáka k využití získaných poznatků v jiných předmětech,v praktickém životě

 

Obsahové vymezení

-je dáno tématickým plánem na daný školní rok,daný ročník, pro který je určen.

Žáci se učí za pomoci jazykových příruček,slovníků,různých metod výkladu-procvičování zvládnout spisovnou formu jazyka v písemném i ústním projevu.

Výstupy žáka

Učivo - obsah

 • určuje mluvnické významy ohebných slovních druhů,tvoří tvary
 • pozná správně ohebné i neohebné slovní druhy
 • orientuje se v jazykových příručkách
 • vyhledá přejatá-cizí slova – vytvoří správný tvar
 • chápe význam slov/synonyma apod./, rčení – používá v textu
 • určuje základní, rozvíjející větné členy
 • rozlišuje větu jednoduchou,souvětí
 • ovládá interpunkci ve větě
 • slovní druhy
 • skloňování,časování ohebných slovních druhů
 • práce s jazykovými příručkami
 • cizí slova
 • významosloví
 • větný rozbor

 

 -     interpunkce

 

 

 

19.28.      EKOLOGICKÉ PRAKTIKUM

 

Vzdělávací oblast:        Člověk a příroda

Vzdělávací obor:           Člověk a příroda

Vyučovací předmět:      EKOLOGICKÉ PRAKTIKUM

 

Charakteristika vyučovacího předmětu - volitelný předmět

Časové vymezení.

7. ročník – 1 hodina/týdně

8. ročník  - 1 hodina/týdně

9. ročník  - 1 hodina/týdně

0bsahové vymezení.

Ekologické praktikum  by mělo vést k celkovému pochopení složitosti a propojenosti vztahů v ekosystému, k uvědomění si základních podmínek života, nezbytnosti jejich ochrany a k odpovědnosti současné generace za život budoucích generací.

Předmět v sobě spojuje přírodovědná, sociální a estetická. Ekologické praktikum má ovlivňovat životní styl žáků a jejich hodnotovou orientaci.

 

 

 

 

Organizační vymezení.

Výuka ekologického praktika probíhá v odborné učebně přírodopisu, v kmenových třídách nebo v terénu. Řád učebny je součástí vybavení učebny, dodržování pravidel je pro žáky povinné.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků.

            Kompetence k učení.

 • učitel vede žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací
 • učitel dbá na správné používání odborné terminologie
 • učitel vede žáky k využívání vlastních zkušeností a poznatků z jiných předmětů
 • žáci poznávají smysl a cíl učení, mají pozitivní vztah k učení

 

Kompetence k řešení problémů.

 • učitel zařazuje do výuky metody, při kterých žáci sami navrhují řešení a docházejí k závěrům
 • žáci se učí diskutovat o možnostech řešení dané problematiky
 • učitel vede žáky k vyhledávání informací a kombinování těchto informací
 • učitel vede žáky k obhajování svých výroků
 • žáci se učí oceňovat nápaditá i netradiční řešení

 

Kompetence komunikativní.

 • žáci se učí formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory na danou problematiku v písemném i ústním projevu, vyjadřovat a 

zdůvodňovat svá stanoviska

 • žáci se učí poslouchat a respektovat názory druhých
 • žáci se učí kultivovaně diskutovat o ekologických problémech
 • učitel umožní žákům prezentovat výsledky své práce a jejich hodnocení

 

Kompetence sociální a personální.

 • využíváním skupinového vyučování vede žáky ke spolupráci, vzájemnému naslouchání a ochotě pomáhat si
 • žáci při spolupráci ve skupinách upevňují dobré mezilidské vztahy
 • učitel vede žáky k utváření pocitu zodpovědnosti za svá jednání
 • vede žáky k citlivému přístupu k přírodě, k lásce k okolní krajině, k obci

 

Kompetence občanské.

 • při výuce je kladen důraz na trvale udržitelný rozvoj společnosti
 • žáci chápou základní enviromentální problémy
 • učitel vede žáky k dodržování pravidel ohleduplného, slušného a vlídného jednání
 • učitel vede žáky k uvědomování si občanské odpovědnosti za vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj
 • postupně by si žáci měli uvědomovat význam svého jednání pro udržitelnost rozvoje

 

Kompetence pracovní.

 • žáci při práci dodržují stanovená pravidla, zachází šetrně se svěřenými pomůckami, dbají na čistotu životního prostředí
 • žáci se naučí vybírat a rozeznávat zdroje informací
 • žáci jsou seznámení s pravidly bezpečného chování v terénu

 

Formy a metody práce se užívají podle charakteru a cílů vzdělávání:

           Metody:

 • slovní (monologické, dialogické)
 • názorně demonstrační
 • hra jako vyučovací metoda
 • metody opakování a procvičování vědomostí a dovedností
 • metody samostatných prací žáků

 

Formy:

 • exkurze, frontální vyučování, skupinové vyučování, projektové vyučování

 

Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata:

ENV  -  Ekosystémy

              Vztah člověka k prostředí

OSV  -  Hodnoty, postoje, praktická etika

              Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

              Mezilidské vztahy

              Seberegulace a sebeorganizace

 

 

 

 

 

 

 

EKOLOGICKÉ PRAKTIKUM   učivo 7. až 9. ročníku

 

Výstupy

Učivo

Poznámky

Žák:

 • vysvětlí jedinečnost planety Země a    souvislosti v biosféře
 • vnímavě popisuje přírodu
 • ví, jak se správně chovat v přírodě, jak pečovat o rostliny a živočichy
 • je vnímavý ke kráse přírody a k estetickým hodnotám okolního prostředí
 • popíše rozmanitost krajin planety země
 • stručně popíše vztahy mezi přírodou a člověkem (pozitivní a negativní)
 • si uvědomí
 • přikládá nejvyšší hodnotu životu a jeho ochraně                       

Planeta  Země

Příroda

Život

        

        

 

Žák:

 • dokáže zhodnotit situaci a zavolat první pomoc při nehodě
 • dokáže poskytnout první pomoc
 • dokáže zlepšit okolní prostředí např: péčí a zeleň, o čistotu a pořádek
 • hodnotí vztahy mezi lidmi navzájem(pozitivní i negativní)
 • rozvíjí kontakty mezi lidmi různého věku

 

První pomoc

Společnost

Jak přežít v přírodě

 

Výstupy                                            

Učivo

Poznámky

Žák:

 • rozvíjí kontakty mezi lidmi různého věku
 • projevuje toleranci a ohleduplnost ve vztahu k ostatním lidem
 • si uvědomuje důležitost zdraví pro člověka a chápe vlivy prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí
 • se aktivně podílí na vytváření zdravého prostředí
 • si uvědomí vliv různých přírodních podmínek na přežití v různých  krajinách
 • uvede některé příklady, jak přežít v různých krizových situacích, které ho mohou potkat v přírodě

První pomoc

Společnost

Jak přežít v přírodě

 

Žák:

 • pozoruje, popisuje a hodnotí okolní prostředí (okolí svého bydliště)
 • zhodnotí možné důsledky různých lidských aktivit (pozitivní a negativní)
 • rozlišuje závažnost globálních problémů
 • si uvědomuje význam svého vlastního jednání: pro život dalších generací v lokálním, ale i globálním měřítku, ve vztahu k biosféře, při ochraně přírody
 • hledá řešení globálních problémů a uvědomuje si nebezpečí nesprávného jednání ve vztahu k prostředí
 • příjme za své zásady životního stylu šetrného k okolí
 • uvede některé technické přístroje, které slouží k ochraně a přetváření prostředí

Místo kde žiji

Globální problémy

Lidské aktivity

 

19.29.    SPORTOVNÍ HRY

 

Vzdělávací oblast:        Člověk a zdraví

Vzdělávací obor:           Člověk a zdraví

Vyučovací předmět:      SPORTOVNÍ HRY

 

V rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se realizují vzdělávací obsahy v předmětech:

 • povinných: Tělesná výchova
 • volitelných: Sportovní hry

Časová dotace:

 • 1 hodina týdně pro 6. ročník
 • 1 hodina týdně pro 7. ročník
 • 1 hodina týdně pro 8. ročník
 • 1 hodina týdně pro 9. ročník

Místo realizace:

 • školní tělocvična
 • školní hřiště
 • veřejně přístupná sportoviště a prostranství města Libušín
 • sportovní areály města Kladno

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

     Předmět Sportovní hry doplňuje vzdělávací obsah oboru Člověk a zdraví. Žáci si tento předmět mohou zvolit v rámci nabídky volitelných předmětů na 2.stupni naší školy.

Obsah předmětu je tvořen následujícími okruhy:

 1. Poznatky z tělesné výchovy a sportu, komunikace při pohybových činnostech, organizace, bezpečnost a  hygiena v TV a sportu
 2. Kondiční, průpravná, koordinační, kompenzační, tvořivá a jiná cvičení
 3. Gymnastika, pohybové činnosti s hudbou či rytmickým doprovodem
 4. Lehká atletika
 5. Úpolové sporty
 6. Míčové hry, kolektivní sporty a soutěže
 7. Zimní sporty
 8. Netradiční a doplňkové sporty
 9. Sportovní soutěže, řízená utkání, turnaje
 10. Turistika  a pobyt v přírodě

 

     Cíle tohoto předmětu jsou plně v souladu s předmětem Tělesná výchova. Výuka směřuje žáky k tomu, aby byli schopni:

 • aplikovat poznatky z oblasti tělesné výchovy a sportu při svém vlastním individuálním rozvoji
 • zvládat co nejširší spektrum pohybových aktivit
 • účinné komunikace a spolupráce při týmové práci a kolektivních sportech
 • aktivně sportovat nejen po dobu své školní docházky, ale aby se tělovýchova a sport staly jejich vhodnou volnočasovou náplní v rámci běžného života
 • chápat význam sportu a jiných pohybových aktivit pro vytváření hodnotných mezilidských osobních vztahů
 • dodržovat pravidla her v duchu fair play, tj. čestného soutěžení a to při respektování všech organizačních, hygienických a bezpečnostních zásad
 • zvládnout první pomoc při případných drobných i závažnějších poraněních, a to nejen v rámci tělovýchovných aktivit

 

     Naznačené cíle by měly vést k vytvoření pozitivního vztahu žáků ke sportu a tělesné výchově vůbec. V ideálním případě tedy k pochopení a praktické realizaci pohybových a sportovních aktivit jako přirozené součásti zdravého životního stylu.

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro výuku Sportovních her

Kompetence k učení

 • Učitel podporuje žáky k získávání poznatků z oblasti masové, výkonnostní i vrcholové tělovýchovy a sportu v aktuální podobě
 • Učitel spolupůsobí při získávání informací žáků z oblasti organizace, bezpečnosti a hygieny v tělesné výchově a sportu
 • Učitel důsledně dbá na rozvoj pohybového učení žáků ( zařazování vhodných cvičení sloužících  k všestrannému rozvoji)

 

Kompetence k řešení problémů

 • Široké spektrum nabízených pohybových aktivit, her, kolektivních i individuálních sportů napomáhá k překonání řady problémů, negativních tělesných i duševních stavů žáků
 • Učitel spolupůsobí ve prospěch tělesné výchovy a sportu jako vhodné volnočasové náplně a zdravotní prevence života žáků
 • Učitel podněcuje diskuse o aktuálním dění ve světě sportu ( mediální publicita, sportovní vzory pro mládež, myšlenky olympismu apod.)

 

Kompetence občanské

 • Učitel sleduje a vhodnou formou propojuje školní a mimoškolní sportovní aktivity žáků
 • Učitel spoluformuje občanské postoje žáků při zdůraznění významu sportu  a tělesné výchovy ( role: sportovec – občan)
 • Učitel poukazuje na významnou úlohu zdravých jedinců, aktivních i rekreačních sportovců pro rozvoj občanské společnosti ( role: občan – sportovec)

 

Kompetence pracovní

 • Učitel vyžaduje od žáků plnou zodpovědnost za svůj fyzický stav, tělesnou připravenost a dosahované výsledky, vhodnou formou je motivuje ke zlepšování vlastních výkonů v rámci  svých možností
 • Za všech okolností je usilovně rozvíjen základní prvek soutěživé tělovýchovy a sportu – čestné sportovní zápolení, a to v rámci individuálních i kolektivních sportů
 • Žáci reprezentující školu na úrovni různých sportovních odvětví, disciplín a turnajů mají všestrannou podporu učitele ( včetně zabezpečení vhodné přípravy) při očekávání odpovídajících výsledků

 

Kompetence komunikativní

 • Učitel účinně uplatňuje odbornou sportovní terminologii a dbá na to, aby si ji žáci osvojili
 • Učitel cíleně vede žáky k získávání odpovídajících komunikačních dovedností a jejich aplikaci při různých pohybových a tělovýchovných aktivitách
 • V rámci školy jsou při Sportovních hrách běžně využívány dostupné prostředky informační a komunikační techniky

 

Kompetence sociální a personální

 • Učitel rozvíjí prvek soutěživosti mezi žáky či skupinami ( družstvy) žáků v rámci Sportovních her
 • Při kolektivních sportech je zdůrazňována úloha kamarádství, soudržnosti, vzájemné pomoci a podpory členů týmu
 • Učitel umožňuje žákům v rámci Sportovních her vstupovat do celé řady rolí a vztahů ( hráč, závodník, spoluhráč, protihráč, rozhodčí, organizátor akce, fanoušek, divák)

 

 

 

 

19.30. VÝTVARNÉ PRAKTIKUM

 

Vzdělávací oblast:        Umění a kultura

Vzdělávací obor:           Výtvarná výchova

Vyučovací předmět:      VÝTVARNÉ PRAKTIKUM

 

Časová dotace předmětu

 • 1 hodina týdně pro 6.ročník
 • 1 hodina týdně pro 7.ročník
 • 1 hodina týdně pro 8.ročník
 • 1 hodina týdně pro 9.ročník

 

Charakteristika vyučovacího předmětu

Předmět výtvarná výchova jako volitelný předmět otevírá prostor pro výtvarný projev žáků, který je spojován s osvojováním příslušných výtvarných technik, dovedností a schopností. Výtvarná výchova učí žáky osvojovat si výtvarné dovednosti, vyjadřovat emoce, představy, osobní zkušenosti a nálady formou výtvarných technik.

Rozvíjí fantazii, smyslovou citlivost. Učí vědomému vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě. Formuje výtvarné myšlení. Vede žáky k hledání smyslu a podstaty tvůrčí činnosti různými výrazovými prostředky, kterými může být linie, barva, tvar, slovo, gesto, pohyb, tón a melodie. Tím je umožněno žákům uplatňovat své bezprostřední pocity, nálady, prožitky a fantazie, a tak se zapojit do procesu komunikace. Často slouží výtvarná výchova žákům k nalézaní cesty pro základní orientaci v umění (v minulosti i v současnosti ), vede k porozumění umění jako nedílné součásti našeho života.Utváří a zdůvodňuje vznik odlišných forem výtvarného umění a vede k respektování různých tradic, různých záměrů autorů , i odlišné interpretaci jejich děl. Má vliv na estetické vnímání světa.

 

Seminář jako volitelný předmět rozvíjí schopnosti žáků v kreativním pojetí a vyjádření světa nadstavbově tak, aby žáci mohli prohlubovat a osvojovat si určité výtvarné techniky v širším pojetí.

 

Výchovné a vzdělávací strategie

Současná VV je většinou vedena více jako kreslířský výcvik, poměrnou složkou práce by však mohla být i práce prostorová - modelování. V rámci tohoto vyučovacího předmětu žáci tedy mohou pracovat i s hlínou sochařskou, hrnčířskou.

 Součástí hodin výtvarného praktika je i seznámení s dějinami výtvarného umění, které jsou žákům představovány komplexní metodou, kdy dějiny integrujeme do vlastní práce dětí.

Nejpodnětnější pro rozvoj fantazie jsou tematické práce. Výtvarná výchova by měla obsahovat celé spektrum výtvarných aktivit - tedy nejen kresbu a malbu, ale i sochařství, grafiku, design, fotografii, architekturu.

Kompetence k učení

 • Učíme se využívat variabilitu různých výtvarných technik a materiálů
 • Vedeme k samostatnému pozorování a experimentování s výtvarnými prostředky, získané výsledky porovnáváme a vyvozujeme z       .           nich

            závěry při budoucí tvůrčí činnosti

 • Zaměřujeme se na pozitivní formování estetického cítění a vkusu žáků
 • Rozvíjíme vyjadřovací postupy a techniky, včetně postupného osvojování náročnějších materiálů

Kompetence k řešení problémů

 • Učíme žáky kriticky myslet a obhájit se, vnímat a řešit nejrůznější situace ve škole, v rodině a společnosti a přemýšlet o způsobu .  .           jejich řešení
 • Vedeme k vytyčení podstatného a potlačení nepodstatného ve výtvarném projevu
 • Učíme se brát v úvahu úlohu tvarové a barevné nadsázky,kontrastu a harmonie
 • Vedeme žáky k objevování různých variant řešení problémů a k vytrvalosti při počátečním neúspěchu

 

Kompetence komunikativní

 • Učíme se naslouchat ostatním,vhodně porozumět a reagovat
 • Upozorňujeme na funkci barvy jako prostředku vizuálního a psychického působení a ověření její symbolické a expresivní funkce
 • Formulujeme a vyjadřujeme své myšlenky v logickém sledu, vyjadřujeme se výstižně a obhajujeme své názory
 • Zajímáme se o návrhy a náměty žáků, kterých můžeme využít
 • Vedeme žáky k vzájemné diskusi o dosaženém výsledku nebo postupu práce
 • Vytváříme příležitosti poznat lidové zvyky, tradice na základě přímých ukázek videa, návštěvy muzea, exkurze

 

Kompetence sociální a personální

 • Pracujeme ve skupině, společně tvoříme pravidla práce v týmu, pozitivně ovlivňujeme kvalitu společné práce
 • Vedeme žáky při práci ve skupinách k vzájemné spolupráci a odpovědnosti za dílčí úkol
 • Umožníme žákům prezentovat výsledky své práce
 • Snažíme se o porovnávání práce s prací žáků jiných škol – výstavy, soutěže
 • Využíváme pochval a kladného hodnocení
 • Motivujeme žáky, aby u nich vznikal pocit radosti z dobře odvedené práce

 

Kompetence občanské

 • Respektujeme, chráníme a oceňujeme naše tradice i kulturní dědictví
 • Respektujeme různé formy výtvarného umění, projevujeme k nim tolerantní postoj
 • Žáky vedeme ke schopnosti prostřednictvím uměleckého díla vcítit se do pocitů ostatních lidí
 • Zodpovědně přistupujeme k všeobecným a vlastním problémům s porovnáním s problémy v jiných zemích

 

Kompetence pracovní

 • Používáme bezpečně a účinně různé výtvarné prostředky a materiály – uhel, rudka, tužka, dřívko, tuš, křída, temperové a krycí vodové barvy, pastel, voskový pastel, pero, fix, provázek, textil, drátek, modelovací hlína, modurit, sádra, těsto, papír, karton, špejle, krabičky, přírodní materiály Používáme účinně a bezpečně různé výtvarné techniky – kresba, malba, koláž, malba, koláž, monotyp, tiskátka, frontáž, dotváření, vrypy, kombinace přírodních materiálů, grafika, suchá jehla, linoryt
 • Dodržujeme vymezená pravidla, plníme své povinnosti
 • Adaptujeme se na různé pracovní podmínky

 

Předmětem prolínají průřezová témata:

 • OSV – především v oblasti rozvíjení a utváření základních dovedností pro spolupráci, pomáhá k porozumění sobě samému i druhým, dává prostor pro rozvoj fantazie, rozvíjí dovednosti neverbální komunikace; praktická etika – hodnoty a postoje
 • VDO – vede k pochopení významu pravidel, prohlubuje empatii, chorost aktivního naslouchání;
 • VEGS – téma: Evropa a svět
 • MKV – poskytuje žákům získat poznatky o různých etnických a kulturních skupinách – jejich tradicí a druhu výtvarných projevů; témata: lidské vztahy;
 • EVO – v předmětu výtvarná výchova odkrývá souvislosti mezi ekologickými a estetickými, kulturními a výtvarnými jevy; témata: vztah člověka k přírodě, ekosystémy a ochrana životního prostředí;
 • MV – fungování a vliv médií ve společnosti

 

 

Možné náměty činnosti jsou podrobně zpracovány  v rámci realizačních tématických plánů jednotlivých ročníků. Obvykle korespondují s probíraným učivem daného ročníku v předmětu výtvarná výchova, náměty se stávají i soutěže vypisované různými organizacemi v průběhu školního roku. Následující výčet vychází z možností školy.

 

Výtvarné praktikum 6.-9. ročník

Učivo

Výstupy

Práce s papírem /skládání, lepení prořezávání modelování/ v ploše i prostoru

Žák dokáže za použití různých druhů papírového materiálu využít vlastnosti této hmoty, vytvářet plošné i prostorové výrobky

Modelování z různých  materiálů /hlína, slaná hmota marcipán, papírová fáš/

Žák zvládne práci s keramickou hmotou, vytvoří výrobky jak podle předlohy, tak dle vlastního návrhu, dokáže použít i další méně tradiční materiály

Práce s přírodninami  - korále, kompozice, asambláže, dekorace ze sušin

Žák vytváří různorodé kompozice za využití přírodnin, využívá vlastností jednotlivých přírodnin, možnost i kolektivního zpracování projektů

Novodobé kreativní metody – malba na sklo, na hedvábí, užití ubrouskové techniky, vitrážová technika

Žák se naučí využívat těchto dostupných technik zdobením běžných užitkových předmětů

Grafické techniky  - slepotisk, suchá jehla linoryt, koláž, frotáž

Žák ovládá základy těchto méně tradičních technik i za dopomoci pedagoga a vytváří vlastní kompozice

Práce s korálky  - korálkování, navlékání, vánoční ozdoby, montáže

Žák vytváří vlastní výrobky s respektem k vlastnostem a barevnému pojetí materiálu

Práce s textilem  - háčkování, šití, pletení, drhání, kombinace technik

Žák zvládne základy práce s flaušem, vlnou, bavlnou, plátnem v různých postupech a variantách

Odlévání ze sádry  - drobné předměty, masky, vosková forma

Žák si osvojí práci se sádrou a voskem při tvorbě předmětů

Pletení košíku, peding

Oplétání -  provázek ,bavlnky, proutí

Žák se seznámí a osvojí si základy práce s proutím a i oplétáním těmito postupy

19.32.     DOMÁCNOST

 

Vzdělávací oblast:        Člověk a svět práce

Vzdělávací obor:           Člověk a svět práce

Vyučovací předmět:      DOMÁCNOST

 

Volitelný předmět

 

Časová dotace:

 • 1 hodina týdně pro 7.ročník
 • 1 hodina týdně pro 8.ročník
 • 1 hodina týdně pro 9.ročník

 

Tématické okruhy:

Organizace domácnosti, ekonomika domácnosti

Úklid domácnosti a její provoz

Voda, teplo a světlo v domácnosti

Úklid bytu

Odpad a jeho recyklace

Drobná domácí údržba

Údržba oděvů a textilií v domácnosti

Stravování v domácnosti

Příprava pokrmů

Zdravý  životní styl

Členové domácnosti

Rodinné tradice

Pěstitelské práce v domácnosti

Ruční práce v domácnosti

Třídění odpadu v domácnosti

Péče o dítě

Péče o  nemocného staršího člena domácnosti

 

Charakteristika předmětu

Úzké propojení  s předmětem rodinná výchova a praktické činnosti. Předmět určen zejména pro manuálně zručné žáky, kteří jsou  úspěšní v praktických  činnostech a chtějí tyto dovednosti nadále rozvíjet. Metody práce jsou založené na praktickém procvičení zejména v odborné pracovně, v přírodě, v domácím prostředí.

 

 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení

 • učitel učí žáky nalézat zdroje informací
 • učitel ukazuje propojení informací do širších celků  a tím pomáhá vytvářet komplexnější pohled na svět
 • učitel vytváří povědomí  o nutnosti celoživotního vzdělání
 • učitel podporuje iniciativu a tvořivost a zajímá se o náměty a názory žáků na vedení domácnosti
 • učitel vede žáky k využívání obecně známých termínů, znaků a symbolů

 

Kompetence k řešení problémů

 • učitel klade důraz na aplikaci poznatků v praxi
 • učitel vede žáky ke vzájemné spolupráci  i ke spolupráci s učitelem
 • využíváním metody pokus a omyl a  nutí žáky k hledání vlastních postupů  při řešení problémů
 • ze soustavy informací učitel  rozlišuje informace primární a sekundární

 

Kompetence občanské

 • učitel vkládá do výuky odborné informace a umožňuje setkávání s odborníky
 • žák je připravován  jako samostatná, svobodná a zodpovědná bytost
 • žák se připravuje na rozhodnutí, která vedou k ochraně jeho zdraví  i ostatních spoluobčanů
 • učitel podporuje vnímání  životního prostředí jako celku  i jeho jednotlivých složek

 

Kompetence pracovní

 • učitel poukazuje na možná zdravotní a hygienická rizika  a vede žáky k jejich eliminaci
 • učitel vede žáky k udržování pořádku na pracovišti
 • učitel používá správnou terminologii a neustále žáky vhodně motivuje
 • učitel cíleně vede žáky k dokončení práce v kvalitě i v termínu

 

Kompetence komunikativní

 • učitel vyžaduje formulaci myšlenek v logickém sledu
 • učitel vytváří podmínky pro kultivovaný ústní i písemný projev
 • učitel vede žáky k získávání informací z různých zdroj a učí je naslouchat mluvenému i čtenému projevu
 • učitel rozvíjí vstřícné vztahy a poukazuje na potlačení antipatií v zájmu splnění úkolu
 • učitel vede žáky k pochopení, že každý má právo na svůj názor

 

Kompetence personální a sociální

 •  učitel rozvíjí sebedůvěru  jednotlivců a schopnost vnímání potřeb jiných lidí
 • učitel zadává úkoly,  kde musí žáci spolupracovat a vzájemně komunikovat
 • při činnostech učitel vede žáky k dodržování pravidel slušného chování
 • přijímání kritiky, ohodnocení dobrého nápadu a ocenění zkušeností druhého vede ke vztahům aktivní spolupráce
 • vzájemné poznávání  je jednou z podmínek úspěchu z práce

 

Průřezová témata- výchova demokratického občana, mediální výchova, enviromentální výchova, kooperativní výchova                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Domácnost 7. – 9. ročník

 

Výstup

Učivo

Hodnocení

Mezipředmětové vztahy

Žák

 

Připraví rozpočet a rozdělí činnosti

 

 

 

 

vyčíslí náklady na domácnost

 

popíše nebezpečná místa

 

vypracuje domácí řád

 

 

 

vymezí  užití úklidových prostředků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

připraví pokrmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vypracuje zásady zdravého život. stylu

 

 

 

 

 

seznámí se s rodinnými rituály

 

 

 

 

 

 

 

uchovává řezané květiny a pečuje o ně

stará se o hrnkové květiny

obstará dekoraci oken

zajistí kuchyňské bylinky

 

 

 

seznamuje se se základními postupy

 

 

 

 

objasní smysl třídění ostatním členům domácnosti

 

aplikuje základní postupy  při péči

s využitím poznatků z ostatních předmětů

 

 • Organizace domácnosti, ekonomika domácnosti ¨
 • Členění domácností
 • Rozpočet domácnosti
 • Režim domácnosti
 • Domácí práce
 • Dělba práce
 • Náklady na domácnost
 • Provoz domácnosti
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v domácnosti
 • Úklidové práce v domácnosti
 • Úklidové prostředky,stěny,

    okna,nábytek,podlahy

 • Třídění odpadu a ekonomické chování členů domácnosti
 • Profesionální úklid
 • Drobná domácí údržba,  malování tapetování, natírání,  domácí dílna
 • Péče o šatník
 • Praní
 • Žehlení
 • Údržba a drobné opravy
 • Domácí čistírna
 • Stravování v domácnosti
 • Skladování potravin
 • Vybavení kuchyně
 • Technologie přípravy pokrmů
 • Výživové směry a doporučení
 • Příprava zeleniny, masa, mléka
 • a mléčných výrobků, vajec,
 • ovoce, brambor,sóji.
 • Příprava pokrmů, jídelníčky
 • Snídaně
 • přesnídávky
 • Obědy
 • svačiny
 • večeře
 • stravování ve školách a zaměstnání
 • Zdravý životní styl

-pohyb

-psychohygiena

-režim dne

 • Členové domácnosti

 

 • Práva  a povinnosti
 • Domácí řád

 

 

 • Rodinné tradice
 • Společné stravování
 • Oslavy
 • Svátky
 • Výzdoba domácnosti
 • Upevňování vztahů

          

 • Pěstitelské práce v domácnosti
 • Řezané květiny
 • Hrnkové květiny
 • Venkovní výzdoba oken
 • Pěstování bylinek
 • zahrada
 • Ruční práce, spotřeba materiálu

pletení a háčkování

vyšívání

šití, stříhání, zkoušení

háčkování

 

 •  Odpad v domácnosti
 • Třídění odpadu
 • Využívání ekologických materiálů
 • Péče o členy domácnosti
 • Péče o dítě
 • Péče o nemocného
 • Péče o starého člena
 • Péče o postiženého člena

 

 

 • Praktické provedení
 • Slovní hodnocení každého dosaženého stupně
 • Projekt – příprava
 • Návrhy a řešení způsobu realizace
 • Výběr vhodného materiálu
 • Hodnocení přípravných náčrtků a nákresů

 

 

 

 

 

Vyhodnocení schopnosti nalézt jiný způsob řešení, využití i dalších informačních zdrojů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ústní a praktické prověřování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hodnocení výrobků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hodnocení formou testu

 

 • Fyzika
 • V rámci projektových dní
 • Prezentace výrobků

 

 

 

praktické činnosti

 

 

chemie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svět práce

 

výchova ke zdraví

 

 

chemie

 

OSV

 

 

 

 

 

 

výtvarná výchova

 

 

 

 

 

 

přírodopis

 

 

rodinná výchova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enviromentální výchova

 

 

 

 

výchova ke zdraví

 

 

relaxace v domácnosti