• Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

    • Milí rodiče a žáci,

     vzhledem k současné situaci jsou tyto změny k přijímacímu řízení podle:

      č. 135/2020 Sb. ZÁKON ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

     Pro uchazeče na školy s jednotnou přijímací zkouškou:

     (1) O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.

     (2) Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.

     (3) Jednotná přijímací zkouška se koná v případech, které stanoví školský zákon.

     (4) Termín konání jednotné přijímací zkoušky stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“).

     - Náhradní termín přijímací zkoušky po uvedení závažného důvodu

     Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu. V tomto náhradním termínu koná zkoušku i nezletilý uchazeč a uchazeč s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a jeho neúčast omluvil písemně nejpozději do 3 dnů řediteli školy zákonný zástupce tohoto uchazeče, popřípadě ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

     Náhradní termín školní přijímací zkoušky stanoví uchazeči ředitel školy. Stejný termín pro konání přijímací zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem stanovení náhradního termínu konání zkoušky.

     Právní úprava o zápisovém lístku podle § 60g školského zákona se použije obdobně s tím, že uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, a s tím, že uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

     Žák základní školy, který se účastní přijímacího řízení na střední školu, je považován za žáka základní školy do dne právní moci rozhodnutí ředitele školy o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu; nebyl-li přijat, je považován za žáka školy nejméně do 30. června 2020, a byl-li přijat, je považován za žáka školy nejméně do 31. srpna 2020

      

     Na základě přijetí na do učebních oborů probíhá VÝDEJ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ, kontaktujte ředitelství školy.


      

     • Informativní schůzka.: 10.2.2020 od 16.30 hod.
     • Konzultace k vyplnění přihlášky a pomoc při vyplňování: kdykoliv od 10.2. do 24.2.2020

     Vyplňování přihlášek.

     • Co udělat před odevzdáním přihlášky – do 1. března 2020:
     • Zvolit si vhodný studijní či učební obor
     • a/ publikace 
      • Atlas školství (Středočeský kraj a Praha)- má vlastní každý absovlent
     • b/ internet
      • www.atlasskolstvi.cz
      • www.kamnaskolu.cz
      • www.infoabsolvent.cz
      • internetové stránky jednotlivých škol
     • c/ ÚP Kladno - beseda se žáky 8. a 9. ročníků
     • d/ ,,burza škol" -  Kladno
      burzy se účastní všechny školy okresu Kladno
     • Pokud je potřeba, doplnit přihlášku lékařským doporučením.
     • Včas odevzdat.

     Střední školy pořádají přijímací zkoušky:

                Jednotné přijímací zkoušky se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejich aplikací.

              Pro tříleté obory středního vzdělávání s výučním listem se přijímací zkoušky nekonají.

      

      • Nemůže-li se žák z vážných důvodů zkoušky zúčastnit, je třeba se omluvit nejpozději do 3 dnů.
      • Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů. Rodičům nepřijatých uchazečů odešle písemné rozhodnutí o nepřijetí.
      • Na střední školu včas odevzdat zápisový lístek.
      • Zápisový lístek je možné uplatnit jen jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
      • Zápisový lístek slouží tedy jako potvrzení pro střední školu, že v ní nastoupí do prvního ročníku.

     Náhradní zápisový lístek- při ztrátě nebo zničení je možné vydat náhradní zápisový list za těchto podmínek:

      • žádost rodiče,
      • čestné prohlášení rodičů, že původní zápisový list žák neuplatnil a neuplatní na SŠ,
      • toto prohlášení podepisuje zákonný zástupce i žák,
      • zápisový list je označen nadpisem NÁHRADNÍ.

      

      

      

     prijimaci.pdf

     Informace k přijímacímu řízení ve stavu nouze

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín, p.o.
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo:

    ředitelna: 312 672 339
    ředitelka: Mgr. Renata Kosová, mobil: 777 662 311
    zástupce ředitelky: Ing. Bc. Tomáš Löbl, mobil: 602 251 032
    administrativní pracovnice, objednávky a odhlašování obědů: Olesya Cibotaru: 312 524 228

    sborovna 1. patro: 312 671 292 ( P. Němec, M. Němcová, R. Jelínková, J. Vadinský, P. Havlová, R. Schmied, M. Smetanová, E. Krausová, L. Slabá)

    sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, I. Knížetová, I. Šmolíková, P. Behenská, I. Čížová, R. Žižková, M. Hartmanová )

    Výchovná poradkyně, metodik prevence:
    Martina Miltrová / 312 671 292


    Školní družina
    Vychovatelky:
    Irena Horová, DiS.- DRUŽINA I. / tel.+420 733 362 603
    Ivana Čížová - DRUŽINA II. / tel. +420 737 362 467
    Michaela Hartmanová - DRUŽINA III. / tel.+ 420 776 023 424
   • Komenského 237
    273 06 Libušín
    Czech Republic
   • Město Libušín
    Hálkova 140, 273 06 Libušín
    www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje