• Školní metodik prevence

     

    mgr Lukáš Marek
    E-mail: marek@zslibusin.cz
    Konzultační hodiny pro rodiče:dle domluvy


    Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovnou poradkyní (Mgr. Renata Kosová)

    Náplň práce školního metodika prevence:

    Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

    1. Metodické a koordinační činnosti

    • Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
    • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
    • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
    • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
    • Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
    • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
    • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
    • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
    • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

    2. Informační činnosti

    • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
    • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
    • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

    3. Poradenské činnosti

    • Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
    • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
    • Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. (MŠMT, Vyhláška 72/2005 Sb., MŠMT,Věštník 2005)

    S čím se tedy na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

    • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy
    • experimenty žáků s návykovými látkami
    • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole
    • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole
    • projevy rasové a menšinové intolerance
    • domácí násilí a sexuální zneužívání
    • …a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

    Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

    ________________________________________________________________________________________________________

    Školní rok 2020 / 2021

    Online školení:

     

    8.2. 8:00 - 10:00 - Kyberbezpečnost 4. třída.  

    9.2. 8:00 - 10:00 - Kyberbezpečnost 5. třída ; od 10:00 – 12:00  8 a 9 trh práce

    10.2. 8:00 - 10:00 - Kyberbezpečnost 6. a 7. třída

    12.2. 8:00 - 10:00 - Kyberbezpečnost 8. a 9. třída

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín, okres Kladno, příspěvková organizace
   • info@zslibusin.cz
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová, mobil: 777 662 311 zástupce ředitelky: Bc. Ing. Tomáš Löbl, mobil: 602 251 032 administrativní pracovnice, objednávky a odhlašování obědů: Pavlína Krejčí 312 524 228 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( P. Kašpárek, K. Kedroňová, P. Němec, M. Němcová, R. Jelínková, J. Vadinský, P. Havlová, S. Perscheová, M. Smetanová, R. Žižková, M. Hartmanová, E. Krausová ) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, I. Knížetová, Š. Navrátilová, R. Slámová, I. Šmolíková, P. Behenská, A. Nedbalová, B. Černá, M. Černá, I. Čížová) Školní družina: 1. oddělení, ved. vychovatelka: 606 134 139 (I. Čížová) 2. oddělení: 606 134 138 (R. Slámová) 3. oddělení: 606 134 128 (M. Hartmanová)
   • Komenského 237 273 06 Libušín Czech Republic
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje