•  

    ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

     

    PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE

     

    Metodik prevence: Mgr. Martina Miltrová, Mgr. Eliška Krausová

    Konzultační hodiny: úterý 12.00 – 15.30 (případně individuálně dle potřeby) kontakt:  miltrova@zslibusin.cz, krausova@zslibusin.cz

    tel. 723 292 875, 728 629 776

    Metodická a koordinační činnost

     

    1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
    2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
    3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence

    rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.

    1. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
    2. Individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně- vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
    3. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
    4. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
    5. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
    6. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
    7. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

    Informační činnost

    1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
    2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
    3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence

    rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších

    zařízení, institucí a jednotlivých odborníků

    1. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.
    2. Vedení dokumentace, evidence a administrativa související se standardními činnostmi v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence.

     

    Poradenská činnost

    1. Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli.
    2. Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve škole.
    3. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

           

      Mgr. Martina Miltrová, Mgr. Eliška Krausová

    školní metodičky prevence

    V Libušíně 4.9.2023

     

     

     

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

     Září 

    •   konzultace s výchovným poradcem a spolupráce při vytváření minimálního preventivního programu pro školní rok 2022/23
    •          zpracování povinné dokumentace
    •           sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu,…)
    •           upozornit žáky na možnost využívání Schránky důvěry
    •           spolupráce s třídními učiteli dle potřeby
    •           sledování třídních kolektivů žáků 1., 6. ročníků 
    •           přednáška pro 4. ročník - dopravní výchova

    Říjen

    ·       práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny

    ·       sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)

    ·       spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

    ·       zmapování situace v 1. ročníku

    Listopad

    ·       práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny

    ·       sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)

    ·       spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

    ·       dotazník třídního klimatu pro žáky dle potřeby

    ·       přednáška, beseda dle aktuální nabídky školy v rámci prevence rizikového chování

    Prosinec

    ·       práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny

    ·       sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)

    ·       spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

    ·       zaměření na žáky s OMJ

     

     

    Leden

    ·       práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny

    ·       sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)

    ·       spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

    ·       program dle aktuální nabídky školy v rámci prevence rizikového chování

    ·       plavecký výcvik 3. a 4. třída

     

    Únor

    ·       práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny

    ·       sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)

    ·       spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

    ·       vyhodnocení 1. pololetí, rozhovory s učiteli, náměty práce

    ·       plavecký výcvik 3. a 4. třída

    Březen

    ·       práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny

    ·       sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)

    ·       spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

    ·       program dle aktuální nabídky školy v rámci prevence rizikového chování

    ·       plavecký výcvik 3. a 4. třída

     

    Duben

    •         práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny
    •         sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)
    •        spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

    Květen

    •         práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny
    •         sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)
    •         spolupráce s třídními učiteli dle potřeby 

    Červen

    ·       práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny

    ·       sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)

    ·       spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

    ·       vyhodnocení MPP

    ·       návrhy na příští školní rok

     

    ________________________________________________________________________________________________________

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín, p.o.
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo:

    ředitelna: 312 672 339
    ředitelka: Mgr. Renata Kosová, mobil: 777 662 311
    zástupce ředitelky: Ing. Bc. Tomáš Löbl, mobil: 602 251 032
    administrativní pracovnice, objednávky a odhlašování obědů: Olesya Cibotaru: 312 524 228

    sborovna 1. patro: 312 671 292 ( P. Němec, M. Němcová, R. Jelínková, J. Vadinský, P. Havlová, R. Schmied, M. Smetanová, E. Krausová, L. Slabá)

    sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, I. Knížetová, I. Šmolíková, P. Behenská, I. Čížová, R. Žižková, M. Hartmanová )

    Výchovná poradkyně, metodik prevence:
    Martina Miltrová / 312 671 292


    Školní družina
    Vychovatelky:
    Irena Horová, DiS.- DRUŽINA I. / tel.+420 733 362 603
    Ivana Čížová - DRUŽINA II. / tel. +420 737 362 467
    Michaela Hartmanová - DRUŽINA III. / tel.+ 420 776 023 424
   • Komenského 237
    273 06 Libušín
    Czech Republic
   • Město Libušín
    Hálkova 140, 273 06 Libušín
    www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje