•  

    Školní metodik prevence

     

    Mgr. Eliška Krausová
    E-mail: krausova@zslibusin.cz
    Konzultační hodiny: dle domluvy


    Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovnou poradkyní (Mgr. Renata Kosová)

    Náplň práce školního metodika prevence:

    Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

    1. Metodické a koordinační činnosti

    ·        Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.

    ·        Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.

    ·        Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).

    ·        Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

    ·        Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.

    ·        Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.

    ·        Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.

    ·        Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

    ·        Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

    2. Informační činnosti

    ·        Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

    ·        Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

    ·        Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

    3. Poradenské činnosti

    ·        Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).

    ·        Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.

    ·        Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními. (MŠMT, Vyhláška 72/2005 Sb., MŠMT,Věštník 2005)

    S čím se tedy na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

    ·        Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy

    ·        experimenty žáků s návykovými látkami

    ·        vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole

    ·        fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole

    ·        projevy rasové a menšinové intolerance

    ·        domácí násilí a sexuální zneužívání

    ·        …a další problémy ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

     

    Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.

     

     Září 

    •   konzultace s výchovným poradcem a spolupráce při vytváření minimálního preventivního programu pro školní rok 2022/23
    •          zpracování povinné dokumentace
    •           sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu,…)
    •           upozornit žáky na možnost využívání Schránky důvěry
    •           spolupráce s třídními učiteli dle potřeby
    •           sledování třídních kolektivů žáků 1., 6. ročníků 
    •           přednáška pro 4. ročník - dopravní výchova

    Říjen

    ·       práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny

    ·       sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)

    ·       spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

    ·       zmapování situace v 1. ročníku

    Listopad

    ·       práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny

    ·       sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)

    ·       spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

    ·       dotazník třídního klimatu pro žáky dle potřeby

    ·       přednáška, beseda dle aktuální nabídky školy v rámci prevence rizikového chování

    Prosinec

    ·       práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny

    ·       sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)

    ·       spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

    ·       zaměření na žáky s OMJ

     

     

    Leden

    ·       práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny

    ·       sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)

    ·       spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

    ·       program dle aktuální nabídky školy v rámci prevence rizikového chování

    ·       plavecký výcvik 3. a 4. třída

     

    Únor

    ·       práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny

    ·       sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)

    ·       spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

    ·       vyhodnocení 1. pololetí, rozhovory s učiteli, náměty práce

    ·       plavecký výcvik 3. a 4. třída

    Březen

    ·       práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny

    ·       sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)

    ·       spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

    ·       program dle aktuální nabídky školy v rámci prevence rizikového chování

    ·       plavecký výcvik 3. a 4. třída

     

    Duben

    •         práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny
    •         sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)
    •        spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

    Květen

    •         práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny
    •         sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)
    •         spolupráce s třídními učiteli dle potřeby 

    Červen

    ·       práce s třídními kolektivy, třídnické hodiny

    ·       sledování školní docházky, chování žáků (neomluvené hodiny, záškoláctví, šikana porušování školního řádu…)

    ·       spolupráce s třídními učiteli dle potřeby

    ·       vyhodnocení MPP

    ·       návrhy na příští školní rok

     

    ________________________________________________________________________________________________________

    Školní rok 2020 / 2021

    Online školení:

     

    8.2. 8:00 - 10:00 - Kyberbezpečnost 4. třída.  

    9.2. 8:00 - 10:00 - Kyberbezpečnost 5. třída ; od 10:00 – 12:00  8 a 9 trh práce

    10.2. 8:00 - 10:00 - Kyberbezpečnost 6. a 7. třída

    12.2. 8:00 - 10:00 - Kyberbezpečnost 8. a 9. třída

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín, okres Kladno, příspěvková organizace
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová, mobil: 777 662 311 zástupce ředitelky: Ing. Bc. Tomáš Löbl, mobil: 602 251 032 administrativní pracovnice, objednávky a odhlašování obědů: Olesya Cibotaru: 312 524 228 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( P. Němec, M. Němcová, R. Jelínková, J. Vadinský, P. Havlová, R. Schmied, M. Smetanová, E. Krausová, L. Slabá) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, I. Knížetová, I. Šmolíková, P. Behenská, I. Čížová, R. Žižková, M. Hartmanová ) Výchovná poradkyně, metodik prevence: Martina Miltrová / 312 671 292 Školní družina Vychovatelky: Irena Horová, DiS.- DRUŽINA I. / tel.+420 733 362 603 Ivana Čížová - DRUŽINA II. / tel. +420 737 362 467 Michaela Hartmanová - DRUŽINA III. / tel.+ 420 776 023 424
   • Komenského 237 273 06 Libušín Czech Republic
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje