• Prihlaska_SS_2020_denni.xlsx

     celkova_informace_prijimaci_rizeni_SS.pdf

     Sdeleni_o_terminech.pdf

      

      

     Ředitelka školy a výchovná poradkyně: Mgr. Renata Kosová
     Kontakt: 777 662 311
     E-mail: reditelka@zslibusin.cz

     Metodička prevence: Mgr. Eliška Krausová
     Kontakt: 728 629 776
     E-mail: krausova@zslibusin.cz


     Konzultace pro žáky: Dle dohody a potřeby
     Konzultace pro učitele: Dle dohody a potřeby
     Konzultace pro rodiče: Dle dohody a potřeby

     Činnost výchovného poradce pro l. a ll. stupeň:

     • Poradenská činnost pro rodiče žáků 1. - 9. tříd (výchovné i výukové problémy).
     • Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost.
     • Podávat návrhy na vyšetření žáka v PPP a SPC.
     • Kontrola a poradenství při tvoření plánů pedagogické podpory a IVP pro žáky se SPU, integrované žáky a pro žáky z odlišného kulturního životního prostředí.
     • Příprava podmínek pro integraci žáků a koordinace vzdělávacích opatření.
     • Poradenství pro rodiče žáků i pro žáky, kteří mají zájem o studium na víceletých gymnáziích.

     Spolupráce s dalšími organizacemi:

     • Speciálně pedagogické centrum a Pedagogicko-psychologická poradna Koloběžka Kladno
     • Pedagogicko - psychologická poradna Kladno
     • Pedagogicko - psychologická poradna STEP s.r.o. Kladno
     • Pedagogicko - psychologická poradna SLUNCE , Stochov
     • Speciálně pedagogické centrum a PPP - Unhošť

      

     _____________________________________________________________________________________________________

     Plán práce výchovného poradce (VP)

     Školní rok 2022 / 2023

     Plán VP vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 116/ 2011 Sb. 

     Poskytování poradenských služeb

     Služby jsou poskytovány dětem, žákům a jejich zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům.  Poradenské služby jsou poskytovány zdarma, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogických pracovníků.

     Hlavní úkoly VP: 

     Poskytovat metodickou a odbornou pomoc všem pedagogickým pracovníkům. Koordinovat jejich činnost v oblasti výchovy a vzdělávání. Pravidelně podávat informace o nových metodách, pokynech, vyhláškách a nařízeních týkajících se výchovy a vzdělávání. Osobně se účastnit na schůzkách pedagogických pracovníků, výchovných komisí. Úzce spolupracovat s metodičkou prevence, třídními učiteli a zákonnými zástupci. Zveřejňovat informace o možnostech studia, vyhlášky a nařízení. Vést a vyřizovat předepsanou dokumentaci pro výchovné poradenství a kartotéku žáků. Systematická příprava žáků na volbu povolání a péče o vystupující žáky. Pečuje o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, o zdravotně postižené žáky a žáky talentované. Sleduje a pečuje o třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Vedení agendy a kontrola pedagogické dokumentace. Řeší výchovné problémy ve spolupráci s metodičkou prevence a vedení školy. 


     ZÁŘÍ

     • stanovení konzultačních hodin
     • vypracování a sestavení plánu výchovného poradce
     • aktualizace seznamu žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními, vložení a kontrola v Edupage
     • aktualizace webových stránek VP na stránkách školy
     • zahájení speciální pedagogické péče u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
     • koordinace při zpracování individuálních plánů 

     ŘÍJEN

     • zavedení nástěnky s informacemi pro vycházející žáky
     • zjištění zájmu žáků o umělecké školy a konzervatoře
     • domluvení prezentací okolní středních škol u nás ve škole
     • zajištění účasti na Veletrhu vzdělávání v Kladně 11. a 12. 10. 2022
     • vydání, vyplnění a kontrola přihlášek na umělecké školy a konzervatoře (pokud bude zájem)
     • provedení předběžného průzkumu profesionální orientace vycházejících žáků (9. tříd, žáků splňujících povinnou školní docházku a žáků 5. nebo 7. tříd mající zájem o studium na víceletém gymnáziu)
     • 10. 10. 2022 vyšetření vystupujících žáků ŠPZ Koloběžka Kladno
     • předání Atlasu škol 2023/2024
     • SPOLUPRÁCE S RODIČI VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ – profesní orientace žáků
     • informativní schůzka s rodiči vycházejících žáků, informovat rodiče žáků 5. třídy o možnosti studia na víceletém gymnáziu, zjištění zájmu a oznámení Dnů otevřených dveří na víceletých gymnáziích


     LISTOPAD, PROSINEC

     • spolupráce s rodiči, třídními učiteli
     • poskytování individuální konzultace pro žáky a rodiče (průběžně)
     • informovat o studijních možnostech (nástěnka výchovného poradce – brožury, internetové adresy)
     • základní informace mohou rodiče získat na úvodních informativních schůzkách

     LEDEN

     • individuální konzultace - předání informací o přihláškách rodičům žáků, poučení o jejich vyplnění
     • talentové zkoušky na umělecké školy a konzervatoře

     ÚNOR

     • rozdání přihlášek
     • vydání zápisových lístků zákonným zástupcům žáků (předání nutno potvrdit podpisem zákonného zástupce)
     • upozornit žáky, rodiče na nutnost dodržení termínu odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ do 1.3.


     BŘEZEN

     • návrhy na kontrolní vyšetření žáků v ŠPZ Koloběžka
     • sledování profesního zájmu žáků 8.tříd

     DUBEN

     • kontrola pozvánek k přijímacím zkouškám
     • první kolo jednotného přijímacího řízení 
     • vyhodnocení umístění přijatých žáků
     • kontrola pozvánek k přijímacím zkouškám dalších kol přijímacího řízení
     • spolupráce při zápisu do 1. ročníků ZŠ

     KVĚTEN

     • další kola přijímacího řízení
     • konečné zpracování umístění žáků na střední školy a učiliště
     • podání žádosti ke zřízení přípravné třídy a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

     ČERVEN

     • zpracování závěrečné zprávy o celoroční práci výchovného poradce

      

      

  • Kontakty

   • Základní škola Libušín, okres Kladno, příspěvková organizace
   • Pokud budete chtít mluvit s jednotlivými pedagogy, vyberte správné číslo: ředitelna: 312 672 339 ředitelka: Mgr. Renata Kosová, mobil: 777 662 311 zástupce ředitelky: Ing. Bc. Tomáš Löbl, mobil: 602 251 032 administrativní pracovnice, objednávky a odhlašování obědů: Olesya Cibotaru: 312 524 228 sborovna 1. patro: 312 671 292 ( P. Němec, M. Němcová, R. Jelínková, J. Vadinský, P. Havlová, R. Schmied, M. Smetanová, E. Krausová, L. Slabá) sborovna přízemí: 312 524 227 (P. Chocholová, I. Knížetová, I. Šmolíková, P. Behenská, I. Čížová, R. Žižková, M. Hartmanová ) Výchovná poradkyně, metodik prevence: Martina Miltrová / 312 671 292 Školní družina Vychovatelky: Irena Horová, DiS.- DRUŽINA I. / tel.+420 733 362 603 Ivana Čížová - DRUŽINA II. / tel. +420 737 362 467 Michaela Hartmanová - DRUŽINA III. / tel.+ 420 776 023 424
   • Komenského 237 273 06 Libušín Czech Republic
   • Město Libušín Hálkova 140, 273 06 Libušín www.mestolibusin.cz
 • Fotogalerie

   zatím žádné údaje